shadow_left
 
  • English
  • Trke
  • Nederlands
  • German
  • Franais
Shadow_R

E-Egitim Girisi

Sadece kayıtlı kullanıcılar E-Eğitim i�erikleriklerine erişebilmektedir.


Kay�p Parola?leonardo-eu.gif
 
   
Ana Sayfa
PROJE YAYGINLA�TIRMA FAAL�YETLER� Yazdr E-posta

10 Nisan 2009

Dr. Orhan Derman ikinci olarak, 10 Nisan 2009 tarihinde Eski�ehir Osmangazi T�p Fakültesi 4. Eski�ehir Pediatri Günlerinde bir konu�ma yapt�. Birçok üniversiteden ilgili meslek dallar�ndan 100 ki�inin kat�ld��� konu�man�n konusu Beslenme ve Metabolik Bozukluklara yakla��md�. Dr. Derman konu�mas�n�n ard�ndan kat�l�mc�lara Projemiz hakk�nda bilgi verdi ve proje bro�ürlerini da��tt�. 

30 Mart 2009

Proje tan�t�m toplant�lar� kapsam�nda, Dr. Orhan Derman 30 Mart 2009 tarihinde Hacettepe Üniversitesi T�p Fakültesi Sürekli E�itim Merkezinin konu�u olarak Ergenlik Döneminde Geli�im ve �leti�im konulu bir konu�ma yapt�. Dr. Derman'�n konu�mas�n� ö�retim üyleri, hem�ireler, çocuk geli�imi, ev ekonomisi ve sosyal hizmet uzmanlar�ndan olu�an yakla��k 50 kat�l�mc� dinledi. Dr. Derman konu�mas�n�n ard�ndan kat�l�mc�lara Projemiz hakk�nda bilgi verdi ve proje bro�ürlerini da��tt�.

18 Aral�k 2008

Proje yayg�nla�t�rma faaliyetleri kapsam�nda, 18 Aral�k 2008 tarihinde Hacettepe Üniversitesi T�p Fakültesi Çocuk Sa�l��� Ana Bilim Dal� Toplant� salonunda,

Proje Sonuçlar� Bilgilendirme ve Yayg�nla�t�rma Toplant�s� düzenlenmi�tir. Toplant�ya a�a��daki kurum/kurulu�lardan doktor ve hem�ireler kat�lm��lard�r:

Hacettepe Hacettepe Üniversitesi T�p Fakültesi bünyesindeki Çocuk Sa�l��� Ana Bilim Dal� ve Adölesan Ünitesi
Sa�l�k Bakanl��� Ana Çocuk Sa�l��� ve Aile Planlamas� (AÇSAP) Genel Müdürlü�ü
Polatl� AÇSAP Merkezi
9 No.lu AÇSAP Merkezi
Zekai Tahir Kad�n Sa�l��� E�itim ve Ara�t�rma Hastanesi
Etlik Zübeyde Han�m Do�umevi

1 Aral�k 2008

Proje yürütücüsü kurum Hemosoft Genel Müdürü Dr. �ükrü Çetinkaya ve proje koordinatörü Enver Hakan Konaç, 1 Aral�k 2008 tarihinde T.C. Milli E�itim Bakanl��� Yenimahalle Rehberlik Ara�t�rma Merkezi'ne Projemizi tan�t�m amaçl� ziyarette bulundular. Ziyaret, Merkez yetkililerince ilgiyle kar��land�. Toplant�ya kat�lan rehber ö�retmenler bu tür bir projenin hayata geçirilmi� olmas�ndan duyduklar� memnuniyeti ve gelecekteki benzer projelere katk� yapma konusundaki isteklerini dile getirdiler.