shadow_left
 
  • English
  • Trke
  • Nederlands
  • German
  • Franais
Shadow_R

E-Egitim Girisi

Sadece kayıtlı kullanıcılar E-Eğitim i�erikleriklerine erişebilmektedir.


Kay�p Parola?leonardo-eu.gif
 
   
PROJE HAKKINDA Yazdr E-posta
"Farkl� Kültürlerdeki Adölesanlara Ula�an Sa�l�k Personelinin E-E�itimi" konulu projemizin amac� konu hakk�nda bir web portal� geli�tirmektir. Bu web portal� (para)medikal çal��anlar� için de tamamlay�c� bir e�itici araç olmay� amaçlamaktad�r. Avrupa ülkelerinde ya�ayan göçmen geçmi�e sahip adölesanlar�n sa�l�k durumlar� ve genel durumlar�n�n iyile�tirilmesi amaçlanm��t�r. Web portal�, tamamlay�c�, kan�ta dayal�, bilimsel ve klinik uygulamalar� içeren bilgilerin topland��� bir kaynak olarak dü�ünülmü�tür. Aile doktorlar�, hem�ireler, pediatristler, gençlerle ilgilenen psikolog ve psikiyatristler ve di�er sa�l�k personeli ve sosyal hizmet uzmanlar�, günlük i�lerini kolayla�t�rabilecek ve geli�tirebileceklerdir. Ayr�ca, kar��l�kl� görü� al�� veri�inde bulunabilecek, deneyimlerini payla�abilecek ve adölesanlar ve ailelerine online destek sa�layabileceklerdir.

Proje Özeti, Ortaklar ve portalda Yazar olarak görev alan uzmanlar�m�z hakk�nda ayr�nt�l� bilgilere soldaki ana menüden ula�abilirsiniz.